مهمترین کتیبه های خشایارشا هخامنشی

کتیبه الوند(XE)
کتیبه ای سه زبانه کوه الوند درباره آفرینش جهان در کنار کتیبه DE:
1- اهوره مزدا خدای بزرگ است،بزرگترین خدایان،که این زمین را آفرید،که آن آسمان را آفرید،که مردم را آفرید،که شادی را برای مردم آفرید،که خشایارشا را شاه کرد،یگانه شاه از بسیار،یگانه فرمانروا از بسیار.
2- من خشایارشا هستم،شاه بزرگ شاه شاهان،شاه مردمان با تبارهای بسیار،شاه روی این زمین بزرگ تا دوردست،پسر داریوش هخامنشی.
 
کتیبه های تخت جمشید
کتیبه XPa
کتیبه ای سه زبانه در چهار نسخه روی دیواره های درونی دو گذرگاه دروازه ملل که به صفه راه دارد:
1- اهوره مزدا خدای بزرگ است،که این زمین را آفرید،که آن آسمان را آفرید،که مردم را آفرید،که شادی را برای مردم آفرید،که خشایارشا را شاه کرد،یگانه شاه از بسیار،یگانه فرمانروا از بسیار.
2- من خشایارشا هستم،شاه بزرگ شاه شاهان،شاه مردمان با تبارهای بسیار،شاه روی این زمین بزرگ تا دوردست،پسر داریوش هخامنشی.
3- خشایارشا می گوید:
به خواست اهوره مزدا من این «رواق تمام مردم» را ساختم.ساختمان های خوب بسیاری نیز وجود داشت که ساخته شد در این پارس،که خود من ساختم و پدرم ساخت؛هر آنچه افزون بر این ساخته شد که خوب به نظرم می آید،همه اینها را ما به خواست اهوره مزدا ساختیم.
4- خشایارشا می گوید:
اهوره مزدا مرا و شهریاری مرا بپاید،و آنچه را من کردم و آنچه پدرم کرد،اهوره مزدا اینها را نیز بپاید.
کتیبه XPf
کتیبه به دو زبان پارسی باستان و بابلی در چهار نسخه که در حرم پیدا شده است.موضوع اصلی آن انتخاب خشایارشا به عنوان جانشین داریوش است:
-1 اهوره مزدا خدای بزرگ است،که این زمین را آفرید،که آن آسمان را آفرید،که مردم را آفرید،که شادی را برای مردم آفرید،که خشایارشا را شاه کرد،یگانه شاه از بسیار،یگانه فرمانروا از بسیار.
2- من خشایارشا هستم،شاه بزرگ شاه شاهان،شاه مردمان با تبارهای بسیار،شاه روی این زمین بزرگ تا دوردست،پسر داریوش هخامنشی.
3- خشایارشا شاه می گوید:
پدرم داریوش است،پدر داریوش ویشتاسپه نام داشته،پدر ویشتاسپه آرشامه نام داشته،و ویشتاسپه و آرشامه هر دو زنده بودند زمانی که اهوره مزدا را خواست این بود که داریوش،پدرم، را شاه این زمبن کند؛زمانی که داریوش شاه شد،بسیاری کارهای عالی است که او کرد.
4- خشایارشا شاه می گوید:
داریوش پسران دیگری نیز داشت،خواست اهوره مزدا بود که داریوش،پدرم،مرا پس از خود بزرگتر از همه کرد؛زمانی که پدرم داریوش تخت را رها کرد،به خواست اهوره مزدا،من بر تخت پدرم شاه شدم؛آنچه پدرم کرده بود من آن را حفظ کردم.و به آنها کاری دیگر افزودم؛همچنین آنچه من ساختم و آنچه پدرم ساخت،همه اینها را به خواست اهوره مزدا ساختیم.
5- خشایارشا شاه می گوید:
اهوره مزدا مرا بپاید،و نیز شهریاری مرا و آنچه را ساخته ام؛و آنچه را پدرم ساخت،نیز اهوره مزدا بپاید.
کتیبه XPh
کتیبه سه زبانه در سه نسخه،موضوع اصلی آن سرکوب شورش مردمی است که ستایشگر دیوان بودند.
-1 اهوره مزدا خدای بزرگ است،که این زمین را آفرید،که آن آسمان را آفرید،که مردم را آفرید،که شادی را برای مردم آفرید،که خشایارشا را شاه کرد،یگانه شاه از بسیار،یگانه فرمانروا از بسیار.
2- من خشایارشا هستم،شاه بزرگ شاه شاهان،شاه مردمان با تبارهای بسیار،شاه روی این زمین بزرگ تا دوردست،پسر داریوش هخامنشی،پارسی،پسر پارسی،آریایی،از نژاد آریایی.
3- خشایارشا شاه می گوید:
به خواست اهوره مزدا اینها مردمانی هستم که من شاهشان بودم،بیرون از پارس؛من بر آنها فرمانروایی کردم،آنها به من خراج می دادند،آنها آنچه را من به آنها می گفتم می کردند،قانون من آنها را نگاه داد :
مادی، عیلامی، ارخوزی(رخجی)،ارمنی، درنگی(زرنگی)،پارتی، آریانی(هروی)، باختری(بلخی)، سغدی،خوارزمی، بابلی،آشوری، ستگیدی، لیدیایی،مصری، یونانیانی که در کنار دریا هستند و آنهایی که آن سوی دریا هستند،مکیان،عرب، گنداره ای،هندی، کاپادوکیایی،دهه، سکاهای امیرگی، سکایی تیزخورد، تراکیایی،آکوفکیان،لیبیایی ها،کاریها،حبشی.
4- خشایارشا شاه می گوید:
هنگامی که من شاه شدم،در میان مردمانی که در بالا اسمشان نوشته شد،یکی از آنها شورش کرده بود. آن گاه اهوره مزدا مرا یاری کرد؛به خواست اهوره مزدا من این مردم را شکست دادم و آنها را سر جای خود نشاندم.
5- و در میان این مردمان یکی از آنها بود که پیش از این دیوان را ستایش می کردند،آن گاه به خواست اهوره مزدا دیوکده را خراب کردم و ممنوع کردم: که دیوان ستایش نشوند.در ان جا پیش از این دیوان ستایش می شدند،من اهوره مزدا را ستایش کردم،در زمان مقرر و بنا به آئین.
6- و همچنین کار دیگری بود که بد انجام شده بود؛من این کار را خوب انجام دادم؛همه آنچه انجام دادم،من آن را به خواست اهوره مزدا کردم؛اهوره مزدا مرا یاری کرد،تا آن که من آن را به پایان برسانم.
7- تویی که از این پس خواهی بود،اگر بیندیشی:من می خواهم شاد باشم در دوره زندگیم و می خواهم پس از مرگم ارتاون(آمرزیده)باشم،این قانون را که اهوره مزدا وضع کرد پاس بدار؛مردی که این قانون را که اهوره مزدا وضع کرد پاس بدارد؛و اهوره مزدا را ستایش می کند.در زمان مقرر و بنابر آئین او خوشبخت است در زمان زندگی و پس از مرگش گرامی می شود.
8- خشایارشا شاه می گوید:
اهوره مزدا مرا در برابر بدی ها بپاید و هم چنین خانه ام و این مردم را؛این آن چیزی است که من اهوره مزدا می خواهم؛اهوره مزدا آن را به من دهاد.
کتیبه XPl
کتیبه ای به پارسی باستان روی لوحی از سنگ آهک که بازسازی شده کتیبه DNb است:
1- اهوره مزدا خدای بزرگ است که این زیبا را آفرید که دیده می شود،که شادی را برای مردم آفرید،که خرد و دلیری را در خشایارشا گذاشت.
2- خشایارشا شاه می گوید:
به خواست اهوره مزدا من این هستم،بدین سان که دوست راستی هستم،با نادرستی دوست نیستم،خواست من آن نیست که ناتوان به خاطر توانا به بیداد تن دهد،خواست من آن نیست که توانا به خاطر ناتوان به بیداد تن دهد.
3- راستی؛این خواست من است،من دوست مرد دروغگو نیستم،من تندخو نیستم،آنچه در یک منازعه برای من رخ می دهد آن را با قوت در اندیشه ام پاس می دارم،با قوت خود را مهار می کنم.
4- مردی که یاری می کند او را بسته به یاریش می پایم،آنکه آسیب می رساند او را بسته به آسیبش تنبیه می کنم،نه مرا کام است که مردی آسیب رساند،نه مرا کام است که اگر کسی آسیبی رساند تنبیه نشود.
5- مردی که درباره مردی دیگر می گوید، ،آن مرا قانع نمی کند تا آنکه گواهی دو تن را بشنوم.
6- آنچه که یک مرد می کند،یا هنگامی که چیزی را بسته به دارییش می آورد،من خشنود می شوم و خشنودی من بسیار است و راضی هستم.و من به مردان وفادار چیزهای بسیار می دهم.
7- قوه درک من و اراده من بدین سان هستند: زمانی که ببینی یا بشنوی آنچه من در کاخ و در اردوگاه سپاهیان کردم،این همان تسلطی است که من دارم بر روحم و قوه درکم.
8- این تسلط که من دارم،همان چیزی است که جسمم می تواند بکند:در مقام جنگجو،جنگجوی خوبی هستم همینکه قوه درکم جای خود را بیابد؛هنگامی که یک یاغی را می بینم،وقتی که او را نمی بینم،به یمن قوه درکم و اراده ام،بر ترس خود غلبه می کنم.
9- زمانی که یک یاغی را می بینم،مانند زمانی که او را نمی بینم،هم با دست ها و هم با پاها ورزیده هستم؛در مقام سوارکار سوار خوبی هستم؛در مقام کماندار،کماندار خوبی هستم،چه پیاده چه سواره؛در مقام نیزه دار،نیزه داره خوبی هستم،چه پیاده چه سواره.
10- این ویژگی هایی است که اهورامزدا به من بخشید،و من توانستم آنها را به کار گیرم: به خواست اهوره مزدا آنچه کردم،با این ویژگی هایی که اهورامزدا به من بخشیده است آن را کردم.
11- اهوره مزدا مرا بپاید و نیز آنچه را کردم.
کتیبه وان XV
کتیبه ای سه زبانه در یک تو رفتگی در دل سنگ،موضوع آن کتیبه نا تمام داریوش است:
1- اهوره مزدا خدای بزرگ است،بزرگترین خدایان؛ که این زمین را آفرید،که آن آسمان را آفرید،که مردم را آفرید،که شادی را برای مردم آفرید،که خشایارشا را شاه کرد،یگانه شاه از بسیار،یگانه فرمانروا از بسیار.
2- من خشایارشا هستم،شاه بزرگ شاه شاهان،شاه مردمان با تبارهای بسیار،شاه روی این زمین بزرگ تا دوردست،پسر داریوش هخامنشی.
3- خشایارشا شاه می گوید:
داریوش شاه پدرم،به خواست اهوره مزدا کارهای خوب بسیار کرد،و فرمان داد این موضع را بکنند؛از آنجا که فرمان نداد کتیبه بنویسند،آنگاه من دستور دادم که این کتیبه را بنویسند.
منبع:
کتیبه های هخامنشی،پی یر لوکوک،ترجمه نازیلا خلخالی،نشر فرزان روز،چاپ دوم،1386
Advertisements
این نوشته در کتیبه های هخامنشی ارسال شده و با , , , , برچسب‌گذاری شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s