کتیبه های داریوش بزرگ در شوش

DSa
کتیبه ای به زبان پارسی باستان در دو نسخه بر روی قطعات آجر:
1- من داریوش هستم، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان، پسر ویشتاسپه، هخامنشی.
2-  داریوش شاه می گوید: به خواست اهوره مزدا من این کار را کردم،من به نظر همگان علی می آیم.
DSb
کتیبه ای به زبان پارسی باستان در دو نسخه بر روی قطعات آجر:
من داریوش هستم، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان، شاه روی سراسر زمین،پسر ویشتاسپه، هخامنشی.
DSc
کتیبه ای سه زبانه در دو نسخه روی پایه ستون:
من داریوش هستم، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان، پسر ویشتاسپه.
DSd
کتیبه ای به پارسی باستان و عیلامی احتمالاً در دو یا سه نسخه متفاو روی پایه های ستونها:
1- من داریوش هستم، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان، شاه روی این زمین،پسر ویشتاسپه، هخامنشی.
2- داریوش شاه می گوید: به خواست اهوره مزدا من این تچره را ساختم.
DSe
کتیبه ای سه زبانه که مضمون نخست آن برقراری صلح در شاهنشاهی است.مضمون دوم آن درباره ساختمان های شوش است:
1- اهوره مزدا خدای بزرگ است،که این زمین را آفرید،که آن آسمان را آفرید،که مردم را آفرید،که شادی را برای مردم آفرید،که داریوش را شاه کرد،یگانه شاه از بسیار،یگانه فرمانروا از میان مردمان بسیار.
2- من داریوش هستم،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه مردمان از تمام تبارها،شاه روی این زمین تا دوردست،پسر ویشتاسپ،هخامنشی،پارسی،پسر پارسی،آریایی،از تبار آریایی.
3- داریوش شاه می گوید: به خواست اهوره مزدا،اینها مردمانی هستند که من  بیرون از پارس گرفتم؛من بر آنها فرمان می راندم؛آنها برای من خراج می آوردند؛آنچه از جانب من بدیشان گفته شده بود،آنها آن را کردند؛قانون من آنها را نگاه داشت:مادی،عیلامی،پارتی،آریانی(هروی)،باختری(بلخی)،سغدی،خوارزمی،درنگی(زرنگی)،ارخوزی(رخجی)،ستگیدی،مکی،گنداره ای،هندی،سکایی امیرگی،سکاهای تیگرخوده(تیزخورد)،بابلی،آشوری،عرب،مصری،ارمنی،کاپادوکیایی،لیدیایی،یونانی،سکاهای آن سوی دریایی،تراکیایی،یونانیان آن سوی دریا،کاریها.
4- داریوش شاه می گوید: بدی های بسیاری کرده بودند؛من خوبی کردم.مردمانی که شورشی شده بودند با یکدیگر می جنگیدند؛کاری کردم به خواست اهوره مزدا که دیگر با هم نجنگند،هر کدام کاملاً در جای خود است؛قانون من،آنها از از آن می ترسند؛به گونه ای که توانا نا توان را دیگر نمی زند،دیگر با او بدرفتاری نمی کند.
5- داریوش شاه می گوید: به خواست اهوره مزدا ساختمانهای بسیاری وجود داشتند که،سابق بر این،در وضعیت خوبی نبوده اند؛در شوش من دیدم که دیوار خراب شده بود؛در آنجا سپس من دیوار دیگری ساختم.
6- داریوش شاه می گوید: اهورا مزدا با تمام خدایان مرا بپاید؛و خانه ام را و آنچه من در کتیبه نوشتم.
DSf
کتیبه ای سه زبانه در نسخ ها و قطعات متعدد.مضمون اصلی آن ساختن کاخ شوش است:
1- اهوره مزدا خدای بزرگ است،که این زمین را آفرید،که آن آسمان را آفرید،که مردم را آفرید،که شادی را برای مردم آفرید،که داریوش را شاه کرد،یگانه شاه از بسیار،یگانه فرمانروا از بسیار.
2- من داریوش هستم،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه مردمان ،شاه روی این زمین ،پسر ویشتاسپ،هخامنشی.
3- داریوش شاه می گوید: اهوره مزدا،بزرگترین خدایان،مرا آفرید،او مرا شاه کرد،به من این شهریاری را داد،که بزرگ،دارای اسبان خوب،دارای مردمان خوب است.
4- به خواست اهوره مزدا، پدرم ویشتاسپ و آرشام پدر بزرگم هر دو زنده بودند هنگامی که اهوره مزدا مرا شاه کرد روی این زمین.
5- اراده اهوره مزدا این بوده است روی سرار زمین: او مرا همچون مرد ترجیح داد،او مرا روی زمین شاه کرد.
6- من اهوره مزدا را ستایش کردم؛اهوره مزدا مرا یاری کرد؛ آنچه من به کردنش فرمان دادم او آنرا کامیاب گرداند؛آنچه من کردم،آن را به خواست اهوره مزدا کردم.
7- این کاخ را که من در شوش ساختم،موادش از خیلی دوردست آورده شده؛رو به پایین،زمین کنده شد تا آنجا که در زمین به سنگ رسیدم؛زمانی که کنده شد شن ریخته شد از یک به 40 ارش در عمق،از سوی دیگر به 20 ارش در عمق؛روی این شن کاخ بنا شد.
8- و زمینی که رو به پایین کنده شد و شنی که ریخته شد و خشتی که زده شد:مردم بابل این کار را کردند.
9- چوب سدر از کوهی به نام لبنان آورده شد؛مردم آشور آن را آوردند تا بابل؛از بابل،کاریها و یونانیان آن را تا شوش آوردند؛چوب یکا از گنداره و کرمان آورده شد.
10- طلایی که در اینجا کار گذاشته شد از لیدی و از باختر(بلخ) آورده شد؛لاجورد و عقیقی که در اینجا کار گذاشته شد از سغدیانه آورده آورده شد؛ فیروزه ای که  در اینجا کار گذاشته شد از خوارزم آورده شد.
11- نقره و آبنوس از مصر آورده شد؛ تزییناتی که با آن دیوارها تزیین شده اند از ایونی آورده شد؛ عاجی که در اینجا کار گذاشته شد از حبشه،هند، و ارخوزی(رخج) آورده شد.
12- ستون های سنگی که اینجا کار گذاشته شدند از روستایی به نام ابیرادو در عیلام آورده شدند؛تراشکارانی که سنگ را تراش دادند از یونانیان و از لیدیایی ها بودند.
13- زرگراانی که زرگری کردند از مادها و از مصریان بوده اند؛مردمانی که چوب کار کرده اند از لیدیایی ها و از مصریان بوده اند؛مردمانی که خشت زدند از بابلیان بوده اند؛مردمانی که دیوار را تزئین کردند از مادها و مصریان بوده اند.
14-  داریوش شاه می گوید: در شوش بسیاری(کارهای) زیبا فرمان داده شد،بسیاری از(کارهای) زیبا کرده شد؛اهوره مزدا مرا بپاید،و پدرم ویشتاسپ و مردمم را.
DSg
کتیبه ای با پارسی باستان و بابلی روی پایه ستون:
1- من داریوش هستم،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه مردمان ،شاه روی این زمین ،پسر ویشتاسپ،هخامنشی.
2- داریوش شاه می گوید: من این کاخ را با ستونها ساختم.
DSh
کتیبه ای به پارسی باستان روی پایه ستون که اکنون به داریوش دوم منسوب شده است(DSh).
DSi
کتیبه ای به پارسی باستان و بابلی روی پایه ستون:
1- من داریوش هستم،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه مردمان،شاه روی این زمین،پسر ویشتاسپ،هخامنشی.
2- داریوش شاه می گوید: هنگامی که اهوره مزدا مرا بر این زمین شاه کرد،به خواست اهوره مزدا من کارها را خوبی کردم.
DSj
کتیبه ای سه زبانه روی پایه ستون:
1- من داریوش هستم،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه مردمان ،شاه روی این زمین ،پسر ویشتاسپ،هخامنشی.
2- داریوش شاه می گوید: همه آنچه من کردم،طور دیگری نکردم: همان‌گونه که خواست اهوره مزدا بود، من همان‌گونه کردم؛ اهوره مزدا مرا دوست بود؛ هر آنچه کردم موفقیت آمیز بود.
3- داریوش شاه می گوید: به خواست اهوره مزدا این کاخی را که من ساختم هر کسی ببیند به نظر او زیبا می آید؛اهوره مزدا من و مردمم را بپاید.
DSk
کتیبه ای به زبان پارسی باستان روی آجری از خاک رس پخته:
1- من داریوش هستم،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه مردمان ،شاه روی این زمین ،پسر ویشتاسپ،هخامنشی.
2- داریوش شاه می گوید: اهوره مزدا از آن من است؛من از آن اهوره مزدا هستم؛اهوره مزدا را ستایش کردم؛اهوره مزدا مرا یاری رساند.
DSl
کتیبه ای به زبان پارسی باستان روی آجر از خاک رس پخته:
داریوش شاه می گوید: به خواست اهوره مزدا،هر آنچه من خواستم بکنم موفقیت آمیز بود
DSm
کتیبه ای سه زبانه روی آجر لعاب دار:
1- من داریوش هستم،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه مردمان ،شاه روی این زمین ،پسر ویشتاسپ،هخامنشی.
2-  داریوش شاه می گوید: اهوره مزدا شهریاری بزرگ با مردمانی خوب به من داد؛ او مرا بر این زمین شاه کرد؛ به خواست اهوره مزدا اینها مردمانی هستند که من شاهشان شدم؛ پارسی،عیلامی،بابلی،آشوری،عرب،مصری،لیدیایی،یونانی،مادی،ارمنی،کاپادوکیایی،پارتی،درنگی(زرنگ)،آریانی(هروی)،خوارزمی،باختری(بلخی)،سغدی،گنداره ای،ستگیدی،ارخوزی(رخجی)،هندی،تراکیایی،یونانیان آسپیدوفوری
DSn
کتیبه ای سه زبانه روی قطعه ای از مجسمه:
داریوش شاه فرمان داد تا این پیکره ساخته شود{…}؛ باشد که اهوره مزدا داریوش شاه و آنچه را کرده شد بپاید{…}.
DSo
کتیبه ای به پارسی باستان و بابلی رو قطعه ای از لوح مرمرین:
1- {…} من کردم {…} سنگفرش سنگی یک نقش برجسته را {…}
2- داریوش شاه می گوید: به خواست اهوره مزدا، در شوش من این کار را کردم؛ بسیاری از کارهای خوب در برابر زشتی کار گذاشته شد {…}.
DSp
متن کوتاه به پارسی باستان:
اهوره مزدا بزرگ،بزرگترین خدایان،داریوش را شاه کرد؛ به او شهریاری داد،خوب،با ارابه های خوب،با اسبان خوب،با مردان خوب.
DSq
دو سطر ناقص به پارسی باستان روی قطعه از لوحی مرمر:
{…} داریوش شاه {…} چشم (؟) {…} او دانست {…}
آیا می تواند نـَ {…}
DSr
کتیبه ای سه زبانه روی پایه ستونها در قطعات بسیار:
اکنون با کتیبه ای از اردشیر دوم( A2SD) شناسایی شده است.
DSs
کتیبه ای به پارسی باستان روی قطعه از لوح مرمرین:
اهوره مزدا خدای بزرگ است که روی این زمین کار عالی می کند،که میردم روی این زمین را می آفریند،که این مردم را روی این زمین می آفریند،با اسبان خوب و و با ارابه های خوب؛او شهریاری را به من داد؛اهوره مزدا مرا و آنچه را من کردم بپاید.
DSt
کتیبه ای با پارسی باستان روی دو طرف یک قطعه از لوح مرمرین:
1- اهوره مزدا خدای بزرگ است که این زمین را آفرید،که آن آسمان رو آفرید،که مردم را آفرید،که خوشبختی را برای مردم آفرید،که داریوش را شاه کرد.
2- داریوش شاه می گوید:اهوره مزدا با خدایان مرا بپاید،و خانه ام و تو را که پس از این شاه خواهی بود.
DSu
متنی به زبان عیلامی روی قطعه ای از لوح مرمرین:
1- من داریوش شاه هستم،شاه بزرگ،شاه شاهان {…} هخامنشی.
2- داریوش شاه می گوید: {…} که کناد و {…} هر آنچه من از (کارهای) خوب کردم،او باور نخواهد کرد{…} من گرفتم،گفته شد.
DSv
کتیبه ای به بابلی با فهرستی از اقوام،بسیار ناقص بر روی سه قطعه از لوح مرمرین:
1- من داریوش هستم،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه سرزمین ها،شاه زمین ،پسر ویشتاسپ،هخامنشی.
2- داریوش شاه می گوید: اینها سرزمینهایی هستند که در آنجا مردمان زدگی می کنند،ایشان به من خراج می دادند{…} اهوره مزدا آنها را به من داد{…} ماد {…} کاپادوکیه {…} آشور{…} هند{…} خوارزم {…}؛ با یاری اهوره مزدا،{…} آنها از من پیروی می کنند {…}.
DSw
کتیبه ای به بابلی،بیش از حد آسیب دیده روی قطعه ای از لوح مرمرین:
{…} آنچه اهوره مزدا فرمان داد {…} این {…} من نـَ{…} در برابر من دشوار نبود و آنچه کردم {…} و این،باشد که اهوره مزدا آن را بپاید.
DSx
به عنوان بخشی از DSe  شناخته شده است.
DSy
بخشی از DSv، بند 1
DSz
کتیبه ای به پارسی باستان.گونه ای از  DSf است:
1- من داریوش هستم،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه مردمان،شاه روی این زمین ،پسر ویشتاسپ،هخامنشی.
2- داریوش شاه می گوید: اهوره مزدا،بزرگترین خدایان،مرا آفرید،این شهریاری را برای من ساخت،این شهریاری را به من داد،بزرگ،زیبا با مردان و با اسبان
3- و به خواست اهوره مزدا،پدرم ویشتاسپ و آرشام پدربزرگم هر دو زنده بوده اند هنگامی که اهوره مزدا مرا روی این زمین شاه کرد.
4- اهوره مزدا چنین خواست: در تمام گستره این زمین،او مرا همچون مرد برگزید،او مرا روی این زمین شاه کرد.
5- من این فدیه را به اهوره مزدا دادم؛اهوره مزدا یاریش را به من داد؛آنچه من خواستم بکنم،مرا در آن کار کامیاب گرداند؛آنچه من کردم،به خواست اهوره مزدا آن را کردم.
6- این کاخ را که من در شوش ساختم،موادش از دوردست موادش آورده شدند؛و در عمق زمین کنده شد تا جایی که به سنگ برسد؛وقتی که کاملاً کنده شد،روی شن پایه هایش ساخته شدند.20 ارش؛ روی این شن، کاخ ساخته شد.
7- این کار که زمین تا عمق برداشته شود و اینکه روی شفته پایه ساخته شوند و اینکه آجرها قالب ریزی شوند: مردمان بابل این کار را کردند.
8- چوب سدر از کوهی به نام لبنان آورده شد؛مردمان آشور آن را تا بابل آوردند؛از بابل،کاریها و یونانیان تا شوش آوردند؛چوب یکا از گنداره و کرمان آورده شد.
9- و طلا از لیدیا  و از باختر(بلخ) آورده شد،آن در اینجا کار گذاشته شد؛و سنگ لاجورد و عقیق که در اینجا کار گذاشته شدند از سغدیانه آورده شدند؛ فیروزه ای که از خوارزم آورده شد،در اینجا کار گذاشته شد.
10- نقره و آبنوس از مصر آورده شد؛ تزییناتی که با آن دیوارها تزیین شده اند از ایونیه آورده شد؛ و عاجی که در اینجا کار گذاشته شد از حبشه،هند، و ارخوزیا(رخج) آورده شد.
11- و ستون های سنگی که اینجا کار گذاشته شدند از روستایی به نام ابیرادو در عیلام آورده شدند؛تراشکارانی که سنگ را کار گذاشتند از یونانیان و از لیدیایی ها بودند.
12- و زرگرانی که زرگری کردند از مادها و از مصریان بوده اند؛مردمانی که چوب کار کرده اند از لیدیایی ها و از مصرها بوده اند؛مردمانی که خشت زدند از بابلی ها بوده اند؛ و مردمانی که دیوار را تزئین کردند از مادها و مصریان بوده اند.
13- و داریوش شاه می گوید: به خواست اهوره مزدا،در شوش بسیاری از کارهای کرده شد،بسیاری از کارهای کرده شد؛اهوره مزدا من و مردمم را بپاید.
DSaa
کتیبه ای به بابلی روی لوحی از سنگ آهک:
1- من داریوش هستم،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه سرزمینها،شاه زمین،پسر ویشتاسپ،هخامنشی.
2- داریوش شاه می گوید: با یاری اهوره مزدا،این کاخ که در اینجا ساخته شد،منم که آنرا ساختم؛در محل ساختمان این کاخ؛پایه هایش کنده شدند،تا آنکه به بخش سخت زمین برسم و پایه هایش از شن پر شدند،20 ارش؛روی شن پایه های گذاشته شدند.
3- اینها موادی هستند که برای این کاخ به کار رفته اند: طلا،نقره،سنگ لاجورد،فیروزه،عقیق،چوب سدر،چوب مکن،آبنوس،عاج و تزیینات نقش برجسته ها؛همه ستون ها از سنگ هستند.
4- اینها سرزمینهایی هستند که مواد تزیینات این کاخ از آنجا آورده شدند: پارس،عیلام،ماد،بابل،آشور،عربستان،مصر،سرزمینهای دریا،لیدیا،یونان،اورارتو،کاپادوکیه،پارت،درنگیانه(زرنگ)،آریا(هرات)،خوارزم،باختر(بلخ)،سغدیانه،گنداره،کیمری،ستگیدی،ازخوزی(رخجی)،قادیه.
5- داریوش شاه می گوید: با یاری اهوره مزدا،مواد تزیینات این کاخ از دور دست ها اورده شدند و من آن را به نظم در آوردم؛هر آنچه کردم،آن را به کمال کردم به خواست اهوره مزدا؛اهوره مزدا مرا بپاید تا همه(کارها) را به انجام برسانم.
DSab
کتیبه ای چهار زبانه روی مجسمه داریوش که در مصر ساخته شد و به شوش آورده شده است:
1- اهوره مزدا خدای بزرگ است،که این زمین را آفرید،که آن آسمان را آفرید،که مردم را آفرید،که شادی را برای مردم آفرید،که داریوش را شاه کرد.
2- این پیکره سنگی است که داریوش شاه فرمان داد در مصر ساخته شود؛به همین دلیل،کسی که بعدها آن را ببنید،خواهد دانست که مرد پارسی مصر را گرفت.
3- من داریوش هستم، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان،شاه مردمان روی این زمین بزرگ.
4- داریوش شاه می گوید: اهوره مزد مرا،و آنچه را کردم بپاید.
منبع:
کتیبه های هخامنشی،پی یر لوکوک،ترجمه نازیلا خلخالی،نشر فرزان روز،چاپ دوم،1386
همچنین بنگرید:
کتیبه های داریوش بزرگ در تخت جمشید
کتیبه آرامگاه داریوش بزرگ
Advertisements
این نوشته در کتیبه های هخامنشی ارسال شده و با , , برچسب‌گذاری شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

1 پاسخ برای کتیبه های داریوش بزرگ در شوش

  1. ناشناس :گفت

    اینارۆ مگه فقط خۆدتۆن باۆر کنید،از جنایتاشم بگید،کۆرش ۆ داریۆش با خیانت به سره کار امدندن ۆ با خیانت هم زندگی کردند ،با خیانت هم از دنیا رفتند،لعنت به اۆن گۆرشۆن چۆن تنها ارسی که ازشۆن جا مۆند خیانت ۆ جنایت بۆد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s